Community Mall

Community Mall

J-117

Robinson Kamphaengphet

ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-117

Robinson Kamphaengphet

ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-117

Robinson Kamphaengphet

ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด กำแพงเพชร

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-169

Next Project