Community Mall

Community Mall

J-111

Market Place Nanglinchee

27, 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-111

Market Place Nanglinchee

27, 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-111

Market Place Nanglinchee

27, 27/1 ถนนนางลิ้นจี่ ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2559 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Siam Future Development

Next Project