Community Mall

Community Mall

J-95

JAS URBAN Srinakarin

788 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวักสมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-95

JAS URBAN Srinakarin

788 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวักสมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-95

JAS URBAN Srinakarin

788 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอ เมืองสมุทรปราการ จังหวักสมุทรปราการ

อาคารพาณิชย์ (ห้างสรรพสินค้า)

2558 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Jas asset

Next Project