Factory & Warehouse

Factory & Warehouse

J-125

New Flour Mill Factory

77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-125

New Flour Mill Factory

77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-125

New Flour Mill Factory

77/12 หมู่ 2 ถนนพระราม 2 ตำบล นาโคก อำเภอ เมืองสมุทรสาคร จังหวัด สมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Inteqc

Next Project