Factory & Warehouse

Factory & Warehouse

J-132

Mercedes-Benz Parts Distribution Centery

ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-132

Mercedes-Benz Parts Distribution Centery

ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-132

Mercedes-Benz Parts Distribution Centery

ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบล บางโฉลง อำเภอ บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Next Project