Factory & Warehouse

Factory & Warehouse

J-119

TFG – Further Product Factory

46/19 หมู่ที่ 4, ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-119

TFG – Further Product Factory

46/19 หมู่ที่ 4, ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-119

TFG – Further Product Factory

46/19 หมู่ที่ 4, ตำบล อุโลกสี่หมื่น อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

TGF

Next Project