Factory & Warehouse

Factory & Warehouse

J-118

Pioneer Factory

345 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-118

Pioneer Factory

345 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-118

Pioneer Factory

345 ตำบล บางเสาธง อำเภอ บางเสาธง จังหวัด สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2560 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Pioneer

Next Project