Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-83

Metro Riverfront

ซอย ไทรม้า 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-83

Metro Riverfront

ซอย ไทรม้า 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-83

Metro Riverfront

ซอย ไทรม้า 7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบล ไทรม้า อำเภอ เมืองนนทบุรี จังหวัด นนทบุรี

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2558 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Property Petfect

Next Project