Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-85

Bright Wongwian Yai

18 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-85

Bright Wongwian Yai

18 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-85

Bright Wongwian Yai

18 ถนน สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2557 (เริ่มก่อสร้าง)
2559 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-85

Next Project