Commercial & Office Building

Commercial & Office Building

J-153

IRPC Innovation Center

ถนน สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-153

IRPC Innovation Center

ถนน สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-153

IRPC Innovation Center

ถนน สุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์นวัตกรรม

 

ดำเนินการเสร็จแล้ว

IRPC Innovation Center

Next Project