Hotel & Resort

Hotel & Resort

J-140

IBIS Styles

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-140

IBIS Styles

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-140

IBIS Styles

ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารพักอาศัย

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

IBIS Logo

Next Project