Projects

`` KM Sharing Day `` กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างโครงการ

” KM Sharing Day “
วันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุนิทัศน์ กันเผือก ผู้อำนวยการโครงการ เป็นตัวแทนโครงการ Plus Condo Korat นำเสนอรูปแบบการบริหารจัดเพื่อให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด (Zero Defect) โดยมี คุณศุภสวัสดิ์ (MD), คุณบุญทอง คุณศิริชัย (VP) ผู้อำนวยการโครงการและผู้จัดการโครงการ ทั้งหน่วยงานก่อสร้างและหน่วยงานสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมในคร้ังนี้

Next Activity and CSR