Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-157

Plus Condo Korat

ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารคอนโด

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-157

Plus Condo Korat

ถนน มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ก่อสร้างอาคารคอนโด

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-157

Plus Condo Korat

ซอย พหลโยธิน 34 ถนน พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารคอนโด

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Serene Property

Next Project