Projects

แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

สถานการณ์ COVID-19 ทางชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง (Construction Lawyers Society) ได้จัดทำเอกสารสำหรับเป็น แนวทางการบริหารงานก่อสร้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19สามารถโหลดไฟล์ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้ (PDF File)

Download

 

ขอบคุณข้อมูลจาก ชมรมนักกฎหมายก่อสร้าง (Construction Lawyers Society)

Next Activity and CSR