Projects

อบรมหลักสูตร การควบคุมต้นทุนระหว่างการก่อสร้าง (Cost Control)

เป็นการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในการสร้างแผนงานระยะเวลาโครงการ และกำหนดงบประมาณในกิจกรรมโครงการ รายงานกระแสเงินสดโครงการ (Cash Flow) กระแสเงินเข้า (Cash In) กระแสเงินออก (Cash Out) ทำให้เข้าใจถึงหลักการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้าง และระหว่างการก่อสร้างพร้อมทั้ง สามารถปรับปรุงงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำแผนงานประกอบกับแผนการเงินโครงการ และสามารถวิเคราะห์แผนการเงินและควบคุมต้นทุนโครงการได้

Next Activity and CSR