Projects

การฝึกอบรม ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ

การฝึกอบรมหลักสูตร “ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ” เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ของตนเองตามหน้าที่ได้แก่ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุมงาน ผู้ช่วยเหลือ และผู้ปฏิบัติงาน และให้สอดคล้องตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่อับอากาศ พ.ศ. 2547 หมวด 4 การฝึกอบรม ข้อที่ 21

Next Activity and CSR