Factory

Factory

J-208

OJW Warehouse Km.22

ถ.บางนา-ตราด กม. 23 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-208

OJW Warehouse Km.22

ถ.บางนา-ตราด กม. 23 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-208

OJW Warehouse Km.22

ถ.บางนา-ตราด กม. 23 ตำบล ศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

JWD Group

Next Project