Commercial & Office Building

Factory

J-200

La Linea Building

70 ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารสานักงานและพาณิชย์

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2566 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-200

La Linea Building

70 ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารสานักงานและพาณิชย์

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2566 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-200

La Linea Building

70 ซอย สุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวง ดอกไม้ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารสานักงานและพาณิชย์

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2566 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Knowledge

Next Project