Factory

Factory

J-200

Traps Immo Factory

ซ.สุขาภิบาล2 ซ.31 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-200

Traps Immo Factory

ซ.สุขาภิบาล2 ซ.31 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-200

Traps Immo Factory

ซ.สุขาภิบาล2 ซ.31 แขวง ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

ก่อสร้างโรงงานและคลังสินค้า

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Knowledge

Next Project