Factory

Factory

J-199

CPRAM Sandwich Chonburi

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1. ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงาน

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-199

CPRAM Sandwich Chonburi

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1. ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงาน

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-199

CPRAM Sandwich Chonburi

นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1. ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก่อสร้างอาคารโรงงาน

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

CPRAM

Next Project