Factory

Slide Slide

Factory

Slide Slide

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Electrolux

Next Project