Factory

Factory

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

2563 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

2563 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-180

Electrolux, One Rayong Plant (ORP)

นิคมเหมราช ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

ก่อสร้างอาคารแวร์เฮ้าส์

2563 (เริ่มก่อสร้าง)
2564 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Electrolux

Next Project