Factory

Factory

J-174

Chicony New Factory

ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-174

Chicony New Factory

ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-174

Chicony New Factory

ตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

Chicony

Next Project