Factory

Factory

J-160

New Warehouse for Pioneer Logistics

345 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-160

New Warehouse for Pioneer Logistics

345 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-160

New Warehouse for Pioneer Logistics

345 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Pioneer

Next Project