Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-146

Newera Ekamai-Ramintra

ซอย สุคนธสวัสดิ์ 38 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-146

Newera Ekamai-Ramintra

ซอย สุคนธสวัสดิ์ 38 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-146

Newera Ekamai-Ramintra

ซอย สุคนธสวัสดิ์ 38 ถนน สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารคอนโดมิเนียม

2561 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

JAS Asset Public Company Limited

Next Project