Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-127

Metro luxe

ซ.อินทรามะระซอย 14 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-127

Metro luxe

ซ.อินทรามะระซอย 14 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-127

Metro luxe

ซ.อินทรามะระซอย 14 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2561 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Property Petfect

Next Project