Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-123

The Privacy Thaphra – Interhange

23/45 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-123

The Privacy Thaphra – Interhange

23/45 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-123

The Privacy Thaphra – Interhange

23/45 จรัญสนิทวงศ์ ซอย 1 วัดท่าพระ บางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

2560 (เริ่มก่อสร้าง)
2562 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Next Project