Projects

จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน ณ บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ได้เป็นตัวแทนผู้บริหาร บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ จัดงานเกษียณให้กับพนักงาน โดยการมอบของที่ระลึกให้กับพนักงานที่เกษียณอายุ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่บุคลากร ที่ปฏิบัติหน้าที่มาด้วยความวิริยะ อุตสาหะจนครบวาระการปฏิบัติงาน ขอขอบคุณผู้บริหารและพนักงานทุกคน

Next Activity and CSR