Projects

อบรมหลักสูตร การบริหารสัญญาก่อสร้าง Contract Management

ความรู้ที่ได้จากการอบรม การบริหารสัญญาก่อสร้าง Contract Management เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการทำสัญญางานก่อสร้าง ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการบริหารสัญญาในงานก่อสร้าง สามารถเข้าใจแนวคิด และสาระสำคัญการจัดทำสัญญารวมถึงประเภทและเงื่อนไขต่างๆ ที่ควรระบุในสัญญา แนวทางปฏิบัติงานตามสัญญางานก่อสร้าง และนำความรู้มา ใช้ในการทำงานในทุกขั้นตอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด

Next Activity and CSR