Factory

Factory

J-203

Jasper Bangplee

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-203

Jasper Bangplee

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-203

Jasper Bangplee

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ก่อสร้างอาคารคลังสินค้า

2564 (เริ่มก่อสร้าง)
2565 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

Frasrs Property

Next Project