Condominium & Residence

Condominium & Residence

J-185

The Nest Chula-Samyan

ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-185

The Nest Chula-Samyan

ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-185

The Nest Chula-Samyan

ซอยจินดาถวิล ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพ

ก่อสร้างคอนโดมิเนียม

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

The Nest Property

Next Project