Community Mall

Community Mall

J-169

Robinson Pearl Phuket

ติดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ถนนสาย 402 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-169

Robinson Pearl Phuket

ติดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ถนนสาย 402 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-169

Robinson Pearl Phuket

ติดอนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ถนนสาย 402 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ก่อสร้างห้างสรรพสินค้า

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-169

Next Project