Hotel & Resort

Hotel & Resort

J-161

Penta Hotel Bangkok, Ploenchit

1057 ซอย นายเลิศ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารโรงแรม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-161

Penta Hotel Bangkok, Ploenchit

1057 ซอย นายเลิศ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารโรงแรม

 

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

J-161

Penta Hotel Bangkok, Ploenchit

1057 ซอย นายเลิศ แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ก่อสร้างอาคารโรงแรม

อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

The Nest Property

Next Project