Factory

Factory

J-158

JD Food Factory

ถนน พระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-158

JD Food Factory

ถนน พระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J-158

JD Food Factory

ถนน พระราม 2 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ก่อสร้างอาคารโรงงานและคลังสินค้า

2562 (เริ่มก่อสร้าง)
2563 (สิ้นสุดก่อสร้าง)

ดำเนินการเสร็จแล้ว

J.D Food Products Co., Ltd.

Next Project