Projects

มุ่งหน้าฉีดวัคซีนให้พี่น้องแรงงานของ JWS ทุกคน เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประเทศไทย

พี่น้องแรงงานของ JWS รวมทั้งสิ้น 1,917 คน ได้ทยอยรับวัคซีนป้องกัน COVID 19 แล้ว
ตั้งแต่วันที่ 7- 11 มิถุนายน 2564

เพราะพี่น้องแรงงานเป็นกำลังสำคัญที่สนับสนุน JWS ด้วยดีเสมอมา JWS ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันทั้งกายและใจให้กับพี่น้องแรงงาน รวมถึงคลายความกังวลให้กับครอบครัวของพี่น้องแรงงาน และประชาชนที่อาศัยอยู่รอบข้างไซต์ก่อสร้าง

เราขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุน ส่งเสริมให้ประเทศไทยของเรามีจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID 19 น้อยลง และอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงน้อยลง และผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างดีและรวดเร็วที่สุด JWS ต้องขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม พื้นที่ 8 และพื้นที่ 10 รวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ หน่วยบริการฉีดวัคซีนมา ณ โอกาสนี้

Next Activity and CSR