Projects

พิธีรับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2020 แด่ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว

พิธีรับรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น CEO Leader Award 2020  แด่ นายวีระพงษ์ นวลแก้ว
โดย ดร. ต้นบุญ วิสาขา อมตะเศรษฐี (ประธานมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา)
ประธานอำนวยการหนังสือพิมพ์เดลิมิเร่อร์ ณ ศูนย์ประชุม สถานบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร

Next Activity and CSR